Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 
Ruka Beauty & Wellness Oy
Rukatunturintie 9
93830 Rukatunturi

puh +358 44 535 3404
info@rukabeautywellness.com

Y- tunnus 2802923-5

2. Rekisterin nimi 
Ruka Beauty & Wellness asiakastietorekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Sanna Juga
puh: +358 44 535 3404
sanna.juga@rukabeautywellness.com

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Kerätä ja ylläpitää asiakastietoja Ruka Beauty & Wellnesin asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, laskutukseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, suunnittelemiseen sekä asiakasviestintään. Palveluiden myyntiin ja toteutukseen, asiakkaan tekemien varausten käsittelyyn.

5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää asiakkaan tietoja kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, kotiosoite ja  sähköpostiosoite. Tietoja tilatuista ja toteutetuista palveluista ja niiden toimittamisesta, laskutus- ja maksuehtotietoja, asiakkuuden perusteella syntyviä tietoja, asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyviä tietoja, palveluhistoriaan liittyviä tietoja sekä terveyteen liittyviä tietoja (esim. kontraindikaatiot tai muut huomioitavat asiat).


6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakastietoja kerätään pääsääntöisesti ajanvaraustilanteessa, messu- ym.yleisötapahtumissa ja muussa yrityksen toiminnan yhteydessä asiakkaan suostumuksella. Tietoja saadaan luovutuksena muista henkilörekistereistä (Slotti online ajanvaraus). Tietoja päivitetään tarpeen mukaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 


Asiakastietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön, tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteriin on käyttöoikeus vain Ruka Beauty & Wellness Oy:n henkilökunnalla silloin kun he tarvitsevat tietoa tehtävissään.


9. Tietojen tarkastusoikeus


Asiakkaalla ja rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle: Sanna Juga, Ruka Beauty & Wellness Oy, email: sanna.juga@rukabeautywellness.com

Pyyntö tulee olla allekirjoitettu ja mahdollisia lisätodennuksia henkilöllisyyden varmistamiseksi voidaan tarvittaessa pyytää.

 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 


Asiakkaalla ja rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle: Sanna Juga, Ruka Beauty & Wellness, email: sanna.juga@rukabeautywellness.com. Pyyntö tulee olla allekirjoitettu.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Henkilötietolain 30 §:n pykälän mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää omia terveystietoja koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Terveystietoja käsitellään vain yrityksen (Ruka Beauty & Wellness Oy) sisällä ja niiden käyttö- ja käsittelyoikeudet on rajattu vain yhden tietyn ja valtuutetun henkilön (edellä mainittu, yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa) käsiteltäväksi. Rekisteröidyn terveystietoja kerätään ja käsitellään vain asiakkaan ja rekisteröidyn omalla luvalla ja valtuutuksella ja niiden käyttötarkoitus on ainoastaan asiakas- ja palvelusuhteeseen liittyvä (käytetään selvittämään mahdollisia hoidollisia kontraindikaatioita (= vasta-aihe). Rekisteriin talletetut terveystiedot sekä henkilötiedot on säädetty salassapidettäviksi. Edellä mainituissa tapauksissa tietojen käsittelyn kieltäminen, oikaiseminen, poistaminen tai rajoittaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjän yhteyshenkilöön.

12. Ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta


Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.